Stadgar

Stadgar för Billeberga Byalag 

Stadgarna fastställdes vid Billeberga Byalags konstituerande årsmöte 2011-03-15. Och reviderades vi årsmötet 2012-03-29. 

Billeberga Byalag ska vara en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

§1 Syfte 

Byalaget ska verka för samhörighet och gemenskap i Billeberga. Öka samarbetet mellan föreningar, företag och bybor. Samt vara en god kontakt med myndigheter och dess utövare.

§2 Arbetsuppgifter 

Exempel på uppgifter för Byalaget är att verka för att servicen i Billeberga utvecklas. Bevaka och påverka byggnadsplaner, kommunikationer och underhåll i byn. Medverka och anordna fritids- och kulturaktiviteter för byns invånare i alla åldrar.

§3 Medlemskap 

Alla personer, föreningar samt företag med Billeberga som postadress har rätt att vara medlemmar i byalaget. Medlemskapet kan vara enskilt eller familjemedlemskap. Familjemedlemskap innefattar samtliga medlemmar i ett hushåll.

Påföljande års medlemsavgifter fastställs vid Byalagets årsmöte. Fastställd medlemsavgift erlägges senast på dagen för årsmötet.

Utträde ur Byalaget fås på egen muntlig begäran. Medlem som trots uppmaning ej inbetalt medlemsavgift ska anses ha utträtt ur Byalaget och kan därmed ej ha rösträtt i föreningsangelägenheter.

§4 Rösträtt 

Familjemedlemskap är likvärdigt med en röst. Dock kan varje individuell familjemedlem lösa eget medlemskap och erhåller således vars en röst.

Företagsmedlemskap är likvärdigt med en röst.

Föreningsmedlemskap är likvärdigt med en röst.

Lägsta ålder för rösträtt är 15 år.

Vid röstning i alla föreningsangelägenheter krävs 2/3 majoritet.

§5 Medlemmars rättigheter och skyldigheter 

Medlemmar har rösträtt vid Byalagets medlemsmöten samt årsmöte. Är valbara till byalagets styrelse. Medlemmar får ta del av de förmåner som Byalaget lyckas utverka.

Styrelsen och medlemmar är skyldiga att följa Byalagets stadgar.

§6 Verksamhetsår 

Byalagets verksamhetsår löper per kalenderår.

§7 Organisation 

Byalagets beslutande organ är årsmötet som avhålls årligen före 31 mars.

För den löpande verksamheten utser årsmötet en styrelse.

§8 Styrelse 

Byalagets styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Samt tre eller fem ledamöter. Ordförande väljs på ett år, för övriga ledamöter är mandattiden två år. Dock ska hälften av ledamöterna väljas på ett år vid första årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

Ordförande äger utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen ska hålla minst sex protokollförda möten per år.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under dess förvaltning.

§9 Årsmöte 

Byalagets ordinarie årsmöte avhålls årligen före 31 mars. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötesdagen. Kallelse läggs ut på Byalagets hemsida, via mail till medlemmar samt anslås på offentliga anslagstavlor i Billeberga.

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast två veckor före mötesdagen.

Beslut fattas med enkel majoritet och utan formell votering, dvs endast att genom att mötesordförandens beslutsfråga besvaras med ja eller nej.

Om någon röstberättigad begår votering, ska istället handuppräckning tillämpas.

§10 Stadgeändring och Byalagets upphörande 

Under Byalagets första arbetsår anpassas stadgarna till en praktisk verklighet utan andra formalia än för andra beslut. Därefter följande år krävs två på varandra följande medlemsmöte, varav ett ska vara årsmöte fattar samma beslut för att stadgarna ska kunna ändras. Besluten ska fattas med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

Vid eventuellt upphörande av Byalaget disponeras eventuella tillgångar enligt medlemsmötets beslut.

§11 Revisorer 

Två revisorer och en revisorssuppleant väljes för ett år. Dessa har till uppgift att granska styrelsens förvaltning samt till – eller avstyrka ansvarsfrihet före styrelsen.

§12 Valberedning 

Valberedningen ska utgöras av tre personer varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs på ett år.

§13 Årsmötesprotokoll 

På årsmötet ska alltid följande punkter avhandlas.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Godkännande av kallelse

5. Fastställande av röstlängd

6. Val av två justeringsmän samt rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Resultat- och balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Val av ordförande på 1 år

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Behandling av motioner från medlemmar samt propositioner från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande